Keynotes with Current Speakers

Ashwini

Ashwini Vaishnaw

Taranjit Singh Sandhu

Taranjit Singh Sandhu

david_rubenstein

David Rubenstein

Vinod_Khosla

Vinod Khosla

vinton_cerf

Vint Cerf

Sal Khan

Dean Kamen

Dean Kamen

Neeraj Mittal

Abhay Karandikar Image

Abhay Karandikar